องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media
account_box ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวใจเพชร กุลทะเล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
นางสาวใจเพชร กุลทะเล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
นางสาวสุดา ลาลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2243243
นางสาวสุดา ลาลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2243243
account_box สำนักปลัด
(นางสาวใจเพชร กุลทะเล)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
(นางสาวใจเพชร กุลทะเล)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-1373874
นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-1373874
(นายบรรชา ตุ้มอ่อน)
นิติกร
โทร : 080-9049949
(นายบรรชา ตุ้มอ่อน)
นิติกร
โทร : 080-9049949
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
นักทรัพยากรบุคคล
จ.อ.ธนชาติ เชื้อคำฮด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 061-1587124
จ.อ.ธนชาติ เชื้อคำฮด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 061-1587124
(นางวิจิตรา สุนทวงค์)
นักวิชาการศึกษา
โทร : 086-4598724
(นางวิจิตรา สุนทวงค์)
นักวิชาการศึกษา
โทร : 086-4598724
(นางมณีวรรณ อินาลา)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-2193890
(นางมณีวรรณ อินาลา)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-2193890
(นายอภินันท์ อินาลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-7613324
(นายอภินันท์ อินาลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-7613324
นายสุรเดช สุริยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 095-6604028
นายสุรเดช สุริยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 095-6604028
นายวรเชษฐ์ อินาลา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 095-1950801
นายวรเชษฐ์ อินาลา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 095-1950801
นายวัสดี แสนคำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวัสดี แสนคำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายกรุงไทย หูมแพง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 088-7350282
นายกรุงไทย หูมแพง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 088-7350282
นายสำราญ ครโสภา
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสำราญ ครโสภา
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายมรกฎ แสนเขื่อน
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 098-6432128
นายมรกฎ แสนเขื่อน
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 098-6432128
นายไกรศร หูมแพง
พนักงานประจำรถขยะ
นายไกรศร หูมแพง
พนักงานประจำรถขยะ
นายธีธัช แสนเขื่อน
พนักงานประจำรถขยะ
นายธีธัช แสนเขื่อน
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมบูรณ์ แสนเขื่อน
นักการภารโรง
โทร : 093-2599187
นายสมบูรณ์ แสนเขื่อน
นักการภารโรง
โทร : 093-2599187
นางสุกัลยา สุริยนต์
ครู
โทร : 098-1175339
นางสุกัลยา สุริยนต์
ครู
โทร : 098-1175339
นางไพรวัลย์ อินาลา
ครู
นางไพรวัลย์ อินาลา
ครู
นางอารีรัตน์ บุญเพ็ง
ครู
นางอารีรัตน์ บุญเพ็ง
ครู
นางศิรประภา ทาศรีภู
ครู
นางศิรประภา ทาศรีภู
ครู
นางพรรณี ทองยศ
ครู
โทร : 091-3701132
นางพรรณี ทองยศ
ครู
โทร : 091-3701132
นางสาวขวัญสุดา พรมอินตา
ครู
นางสาวขวัญสุดา พรมอินตา
ครู
นางโสภา อินาลา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางโสภา อินาลา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเบญจลักษณ์ สอนศักดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางเบญจลักษณ์ สอนศักดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมนทิวา วรรณทรัพย์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมนทิวา วรรณทรัพย์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางจินดาวรรณ หูมแพง
ผู้ดูแลเด็ก
นางจินดาวรรณ หูมแพง
ผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนี ตุ้มอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนี ตุ้มอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองคลัง
(นางสายนรัตน์ อุรัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 099-9859629
(นางสายนรัตน์ อุรัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 099-9859629
นายพงศธร วัฒนะไพบูลย์กุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายพงศธร วัฒนะไพบูลย์กุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางศิริวรรณ แมดจ่อง)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา
โทร : 083-3510318
(นางศิริวรรณ แมดจ่อง)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา
โทร : 083-3510318
(นางเกษมณี แสนเขื่อน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 083-4547886
(นางเกษมณี แสนเขื่อน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 083-4547886
นายรชต สุริยนต์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายรชต สุริยนต์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวพัชรากร จันทะเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรากร จันทะเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุดารัตน์ ทองมา
คนงานทั่วไป
นางสาวสุดารัตน์ ทองมา
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
(นายประทีป ยะไวทย์)
นายช่างโยธา
โทร : 089-8437589
(นายประทีป ยะไวทย์)
นายช่างโยธา
โทร : 089-8437589
(นายรติพงษ์ อินาลา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายรติพงษ์ อินาลา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชัยมุนินทร์ หงษาคำ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายชัยมุนินทร์ หงษาคำ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายราชัย ลุมวงษ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 087-9255790
นายราชัย ลุมวงษ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 087-9255790
(นายเจนณรงค์ สุริยนต์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 090-1948730
(นายเจนณรงค์ สุริยนต์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 090-1948730
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวสุดา ลาลัย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2243243
(นางสาวสุดา ลาลัย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2243243
(นายศตวรรษ ภูมิลุน)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 096-8382308
(นายศตวรรษ ภูมิลุน)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 096-8382308
(นายณัฐวุฒิ อินาลา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 093-4146659
(นายณัฐวุฒิ อินาลา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 093-4146659
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138