องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
account_box ฝ่ายบริหาร
นายสังคม แสนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0813734210
นายบุญเลิศ คำหาญ
รองนายกฯ
โทร : 0870982414
นายสนิท สุริยนต์
รองนายกฯ
โทร : 0641757531
นายศุภชัย แสนเขื่อน
เลขานุการฯ
โทร : 0997598857
account_box ฝ่ายสภา
นายอภิสิทธิ์ แสนคำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (ส.อบต.หมู่ 7)
โทร : 0983125361
นายประไพย์ พนาจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (ส.อบต.หมู่ 2)
โทร : 0645089920
นางเทวา คำลุน
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง (ส.อบต. หมู่ 3)
โทร : 0926606430
นางวัฒนา สุริยนต์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0981517476
นายชูศักดิ์ สิทธิจักร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0641041573
นายสุวิทย์ โคกฉวะ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0980381220
นายประสิทธิชัย วจนะศิริ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0698971365
นายพายุ ทองยศ
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0688482476
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
นางสาวใจเพชร เลวารี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-1373874
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุดา ลาลัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2243243
account_box สำนักปลัด
(นางสาวใจเพชร เลวารี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-1373874
(นายบรรชา ตุ้มอ่อน)
นิติกร
โทร : 080-9049949
(นางวิจิตรา สุนทวงษ์)
นักวิชาการศึกษา
โทร : 086-4598724
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0845575819
จ.อ.ธนชาติ เชื้อคำฮด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 061-1587124
นางสุกัลยา สุริยนต์
ครู
โทร : 098-1175339
นางไพรวัลย์ อินาลา
ครู
โทร : 0810529857
นางอารีรัตน์ บุญเพ็ง
ครู
โทร : 0918683332
นางพรรณี ทองยศ
ครู
โทร : 091-3701132
นางสาวขวัญสุดา พรมอินตา
ครู
โทร : 0960252188
(นายอภินันท์ อินาลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-7613324
นายสุรเดช สุริยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวัสดี แสนคำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายกรุงไทย หูมแพง
พนักงานประจำรถน้ำ
นายสำราญ ครโสภา
พนักงานประจำรถน้ำ
นายธีธัช แสนเขื่อน
พนักงานขับรถขยะ
นายไกรศร หูมแพง
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : 0887350282
นายวรเชษฐ์ อินาลา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายสมบูรณ์ แสนเขื่อน
นักการภารโรง
โทร : 093-2599187
นางโสภา อินาลา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 0895717541
นางเบญจลักษณ์ สอนศักดา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0985894968
นางมนทิวา อินาลา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0865417621
นางจินดาวรรณ หูมแพง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0872340031
นางทัศนี ตุ้มอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0969173211
account_box กองคลัง
นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-1373874
นางสาวเจนจิรา ผาคอย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสมฤดี บุตะเขียว
เจ้าพนักงานพัสดุ
( ว่าง )
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
(นางศิริวรรณ แมดจ่อง)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา
โทร : 083-3510318
(นางเกษมณี แสนเขื่อน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 083-4547886
นายรชต สุริยนต์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0637429992
นางสาวพัชรากร จันทะเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0636286614
นางสาวสุดารัตน์ ทองมา
คนงานทั่วไป
โทร : 0982028445
account_box กองช่าง
( ว่าง )
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(นายรติพงษ์ อินาลา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0857411868
นายราชัย ลุมวงษ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายชัยมุนินทร์ หงษาคำ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
(นายเจนณรงค์ สุริยนต์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 090-1948730
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวสุดา ลาลัย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2243243
นางสาวสุนทรีพร ละมุนมอญ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 097-0742747
(นายณัฐวุฒิ อินาลา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 093-4146659
account_box งานการตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง