องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
chat_bubble_outline ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้รับเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ปีงบประมาณ 2564

การรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ขอความอนุเคาระห์การลงทะเบียนเป็นผู้มัสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

สื่อประชาสัมพันธ์ Line official Account “ ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง จัดตั้งศูนย์กักกันระดับพื้นที่ ( Local Quarantine) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ