องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media
account_box สำนักปลัด
(นางสาวใจเพชร กุลทะเล)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
(นางสาวใจเพชร กุลทะเล)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-9789890
นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-1373874
นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 082-1373874
(นายบรรชา ตุ้มอ่อน)
นิติกร
โทร : 080-9049949
(นายบรรชา ตุ้มอ่อน)
นิติกร
โทร : 080-9049949
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวรัชยาภรณ์ ละมุนมอญ
นักทรัพยากรบุคคล
จ.อ.ธนชาติ เชื้อคำฮด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 061-1587124
จ.อ.ธนชาติ เชื้อคำฮด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 061-1587124
(นางวิจิตรา สุนทวงค์)
นักวิชาการศึกษา
โทร : 086-4598724
(นางวิจิตรา สุนทวงค์)
นักวิชาการศึกษา
โทร : 086-4598724
(นางมณีวรรณ อินาลา)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-2193890
(นางมณีวรรณ อินาลา)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-2193890
(นายอภินันท์ อินาลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-7613324
(นายอภินันท์ อินาลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-7613324
นายสุรเดช สุริยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 095-6604028
นายสุรเดช สุริยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 095-6604028
นายวรเชษฐ์ อินาลา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 095-1950801
นายวรเชษฐ์ อินาลา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 095-1950801
นายวัสดี แสนคำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวัสดี แสนคำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายกรุงไทย หูมแพง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 088-7350282
นายกรุงไทย หูมแพง
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
โทร : 088-7350282
นายสำราญ ครโสภา
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายสำราญ ครโสภา
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
นายมรกฎ แสนเขื่อน
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 098-6432128
นายมรกฎ แสนเขื่อน
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 098-6432128
นายไกรศร หูมแพง
พนักงานประจำรถขยะ
นายไกรศร หูมแพง
พนักงานประจำรถขยะ
นายธีธัช แสนเขื่อน
พนักงานประจำรถขยะ
นายธีธัช แสนเขื่อน
พนักงานประจำรถขยะ
นายสมบูรณ์ แสนเขื่อน
นักการภารโรง
โทร : 093-2599187
นายสมบูรณ์ แสนเขื่อน
นักการภารโรง
โทร : 093-2599187
นางสุกัลยา สุริยนต์
ครู
โทร : 098-1175339
นางสุกัลยา สุริยนต์
ครู
โทร : 098-1175339
นางไพรวัลย์ อินาลา
ครู
นางไพรวัลย์ อินาลา
ครู
นางอารีรัตน์ บุญเพ็ง
ครู
นางอารีรัตน์ บุญเพ็ง
ครู
นางศิรประภา ทาศรีภู
ครู
นางศิรประภา ทาศรีภู
ครู
นางพรรณี ทองยศ
ครู
โทร : 091-3701132
นางพรรณี ทองยศ
ครู
โทร : 091-3701132
นางสาวขวัญสุดา พรมอินตา
ครู
นางสาวขวัญสุดา พรมอินตา
ครู
นางโสภา อินาลา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางโสภา อินาลา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเบญจลักษณ์ สอนศักดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางเบญจลักษณ์ สอนศักดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมนทิวา วรรณทรัพย์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมนทิวา วรรณทรัพย์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางจินดาวรรณ หูมแพง
ผู้ดูแลเด็ก
นางจินดาวรรณ หูมแพง
ผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนี ตุ้มอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางทัศนี ตุ้มอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181