องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
นายไกรสิงห์ ภมรศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-1373874
นางสาวเจนจิรา ผาคอย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสมฤดี บุตะเขียว
เจ้าพนักงานพัสดุ
( ว่าง )
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
(นางศิริวรรณ แมดจ่อง)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา
โทร : 083-3510318
(นางเกษมณี แสนเขื่อน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 083-4547886
นายรชต สุริยนต์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 0637429992
นางสาวนิรดา สุริยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0636286614
นางสาวสุดารัตน์ ทองมา
คนงานทั่วไป
โทร : 0982028445


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง