องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสังคม แสนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ 2565 1. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. การนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6. การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ในการนี้ นายสังคม แสนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงธรรม และลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA /มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ผู้โพส : admin