ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนแพง ตามแบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก