ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง(เดือน พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง