ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุ ประจำหน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง(เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง