ชื่อเรื่อง : จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนแพง ประจำเดือน พฤษภาคม2565 จำนวน 34 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง