ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาลกุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 9 คน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง