ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพนแพง-บ้านหนองยาว บ้านโพนแพงหมู่ที่ 1 ตำบลโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง