ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่าง สำหรับงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนแพง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง