ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบจ่ายน้ำประปา บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง