ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง