ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตาลกุด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง