ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านยางเดี่ยว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง