ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง(เดือน ธันวาคม 2564 ถึง เดือน พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง