ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง