ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง