ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง