ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโพนแพง-บ้านหนองยาว บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง