ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลโพนแพง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง