องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
verified_user คู่มือ-ระเบียบ-กฏหมายที่เกัี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file พระราชบัญญัติผุ้สูงอายุ พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file inof-6 ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ ๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 (ต่อ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562(ต่อ1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2