องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
verified_user คู่มือ-ระเบียบ-กฏหมายที่เกัี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ระเบียบนายกสำนักรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file พระราชบัญญัติผุ้สูงอายุ พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file inof-6 ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ ๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 (ต่อ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562(ต่อ1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1505
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง