องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนแพง

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    public ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
facebook
อบต.โพนแพง
Social---Media
verified_user คู่มือ-ระเบียบ-กฏหมายที่เกัี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562(ต่อ1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชกอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 (ต่อ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศนโบายคุณธรรมและความโปร่งไส poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ ๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
นางสาวนวลจันทร์ ไวยพัฒน์
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนแพง
โทร : 096-4358579
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 183